Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan päätoimialojen liikevaihdon jakaumaa ja kehitystä, ja verrataan niitä maan keskiarvon kehitykseen.

 

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Satakunnassa

Satakunnan kaikkien toimialojen liikevaihto on kasvanut vuosina 1995-2016 yhteensä 92 % eli lähes kaksinkertaistunut (nimellisin hinnoin, eli inflaatiota ei oteta huomioon). Erityisesti vuosina 2006 ja 2007 liikevaihdon kasvu on ollut nopeaa nousukauden siivittämänä. Myös taantumasta toipuminen on tapahtunut melko ripeästi vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vuodet 2012-2016 ovat kuitenkin jääneet hieman edellisvuottansa heikommiksi. Koko maassa kasvua on kuitenkin kertynyt 135 % samalla runsaan 20 vuoden ajanjaksolla. Suurin syy eroon on värimetallien hinnoissa, jotka olivat melko alhaisia vuoden 2013 jälkeen. Tämä on pienentänyt metallien jalostuksen kautta Satakunnan kasvua. Metallien jalostuksen tuotanto ei ole kuitenkaan muuttunut läheskään samaa tahtia ja on ajoittain saattanut kasvaakin. Lisäksi Satakunnan meriteollisuus oli laskussa ainakin vuosina 2015 ja 2016 alhaisen öljyn hinnan ja telakoiden vaikeuksen vuoksi. Lisätietoa ja tuoreempia tilastoja on saatavilla Satakunnan talous -katsauksista.

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla

Merkittävimmistä toimialoista keskimääräistä nopeammin ovat Satakunnassa kasvaneet mm. yksityiset terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (753 % eli n. 8,5-kertaistunut), rakentaminen (239 %), liike-elämän palvelut (229 %), energia-, vesi- ja jätehuolto (148 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta (97 %). Keskimääräistä ja tai sitä hitaammin kasvaneita päätoimialoja ovat mm. kuljetus ja varastointi (83 %), tukku- ja vähittäiskauppa (74 %) sekä teollisuus (69 %) . On kuitenkin huomattava, että teollisuuden kasvusta osa on tukitoimintojen ulkoistusten johdosta siirtynyt liike-elämän palveluihin. Toimialoittaisen liikevaihdon kehityksen absoluuttisia lukuja kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla löytyy kuntataulukoista. Toimialoittaiset erot kehityksessä Satakunnan ja koko maan välillä löytyvät Satakunnan talous -katsauksista2010-luvulla kovimmat kasvajat ovat olleet liikevaihdolla tarkasteltuna (kuva yllä) yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (+57 %), automaatio- ja robotiikka-ala (+47 %), majoitus- ja ravitsemistoiminta (+17 %), liike-elämän palvelut (+16 %), elintarviketeollisuus (+12 %), kauppa (+9 %), matkailu (+ 8 %; tiedot tosin v. 2015 asti, mutta majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu ennakoi myös vuodelle 2016 nousua ja yöpymiset vuodelle 2017 kasvua) sekä rakentaminen (+8 %). Näissä jokaisessa kasvu on ylittänyt selvästi toimialojen keskimääräisen n. 1 %:n nousun. Etenkin teollisuudessa on kirjattu selvää laskua, joten luettelossa mainitut teollisuudenhaarat ovat menestyneet erittäin hyvin. Etenkin automaatio- ja robotiikka-ala on huikeassa kasvussa.

Liikevaihdon toimialoittainen jakauma Satakunnassa ja koko maassa

Liikevaihdon toimialoittaista jakaumaa dominoi Satakunnassa v. 2016 teollisuus 45 %:n osuudella. Osuus on hieman matalampi edellisvuoteen verrattuna, sillä värimetallien hintojen lasku ja meriteollisuuden vaikeudet alensivat osaltaan teollisuuden liikevaihtoa. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin 37 %, mikä on prosenttiyksikön verran edellisvuotta suurempi. Suurin liikevaihdon luoja palvelusektorilla on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on viidennes.

Koko maan tasolla teollisuuden osuus liikevaihdosta on Satakuntaa huomattavasti pienempi (30,5 %) v. 2016. Tukku- ja vähittäiskaupalla on käytännössä sama osuus kuin teollisuudella (30,7 %). Kauppa nousi siten jälleen teollisuutta suuremmaksi. Liike-elämän palvelujen osuus on myös Satakuntaa selvästi suurempi (14 % vs. 7 %). Energia-, vesi- ja jätehuollon osuus on sen sijaan Satakuntaa yli puolet pienempi. Palveluilla on kaiken kaikkiaan hyvin suuri osuus liikevaihdosta (n. 56 %).


Teollisuuden liikevaihdon toimialoittainen jakauma Satakunnassa

Satakunnan teollisuuden liikevaihdon jakaumaa dominoi v. 2016 teknologiateollisuus (sis. elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus ja telakat) 49 %:n osuudellaan. Osuus tippui parisen prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna etupäässä meriteollisuuden vaikeuksien vuoksi. Seuraavaksi suurin on puu- ja paperiteollisuus viidenneksen osuudellaan. Muiden teollisuuden alojen osuudet jäävät korkeimmillaankin reiluun kymmeneen prosenttiin. Kemian- ja elintarviketeollisuuden osuus on kummassakin runsaat 10 %. Toimialan nimen jälkeen lukee liikevaihdon taso (1000 €) ja osuus.

Vuonna 2016 Satakunnan teknologiateollisuuden liikevaihdosta metallien jalostus muodosti 49 %. Osuus kasvoi vuoteen 2015 verrattuna värimetallien hintojen nousun ansiosta. Teknologiateollisuuden toiseksi suurimman liikevaihdon luojan, koneiden ja laitteiden valmistuksen osuus kohosi laski hieman, 31 %:iin etenkin meriteollisuuden laskevan kehityksen vuoksi. Koneiden ja laitteiden valmistus on kuitenkin arvonlisäyksellä tarkasteltuna ollut perinteisesti merkittävämpi toimiala.

Metallituotteiden valmistus on kolmannella sijalla 15 %:n osuuden myötä, jossa on nousua prosenttiyksikön verran.  Muu kulkuneuvojen valmistus (sis. telakat) tulee nelosena 2 %:n osuudella, joka on edelleen matala telakoiden ahdingon myötä. RMC:n telakan luvut eivät sisällä enää ao. toimialaan. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen osuus on vajaan kolmen prosentin luokkaa. Koneiden ja laitteiden valmistuksesta osa on siirretty koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus -toimialaan (TOL 33) uuden toimialaluokituksen TOL 2008 myötä. Tämän toimialan liikevaihdon osuus on noin 2 % koko teollisuudesta.

 

Toimialan nimen jälkeen lukee liikevaihdon taso (1000 €) ja osuus.

Lisätietoja: Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen

puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 27.02.2018