Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys

Satakunnassa yritysten (ja yhdistysten, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai työllistävät) toimipaikkoja oli vuonna 2016 eniten liike-elämän palveluissa (3162 kpl), tukku- ja vähittäiskaupassa (2385 kpl), rakentamisessa (1979 kpl) sekä teollisuudessa (1360 kpl). Alkutuotanto mukaan luettuna ao. ala on kuitenkin toimipaikoiltaan suurin (3820 kpl), mutta puuttuu kuviosta vertailukelpoisen aikasarjan puutteen vuoksi. Toimipaikkojen määrät eri aloilla ovat pudonneet vain vähän taantuman aikana, ja ne ovat pysyneet vuoteen 2010 verrattaessa lähes ennallaan lukuun ottamatta liike-elämän palveluiden selvää kasvua ja kaupan sekä logistiikan laskua. Vuoden 2013 jälkeen toimipaikkojen määrä kasvoi lähes joka toimialalla, osin kuitenkin tilastokriteereiden muutosten vuoksi. Vuonna 2014 toimipaikkojen kokonaismäärä kasvoi alkutuotannon nousun vuoksi, mutta monella alalla kirjattiin laskua. Vuonna 2015 toimipaikkojen määrä laski keskimäärin muutamalla sadalla, mutta kasvoi etenkin liike-elämän palveluissa. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden toimipaikkojen määrä kohosi. Vuonna 2016 toimipaikkojen määrä laski vähän lähinnä teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä logistiikan hienoisen pudotuksen myötä. Sen sijaan mm. liike-elämän palveluissa määrä kohosi.  


Vuosina 1995-2016 tärkeimmistä toimialoista toimipaikkojaan ovat lisänneet liike-elämän palvelut (+173 %), yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (+119 %), rakentaminen (+62 %), teknologiateollisuus (TOL 2008: 24-30, 33, +16 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta (+ 2 %). Liike-elämän palveluiden toimipaikkojen määrä kasvoi v. 2008 ja 2013 poikkeuksellisen paljon ainakin osaksi toimialaluokituksen muutoksesta johtuen. Lisäksi teollisuuden ulkoistukset ovat kasvattaneet sitä pitkällä aikavälillä.


Vastaavasti toimipaikkojen määrä on vähentynyt puu- ja paperiteollisuudessa (-30 %), kuljetuksessa ja varastoinnissa (-14 %), kaupassa (-9 %), kemianteollisuudessa (-7 %) ja elintarviketeollisuudessa (-5 %) vuosina 1995-2015. 


Kuljetuksen ja varastoinnin lasku tosin selittynee suurelta osin toimialaluokituksen muutoksella, jossa tietoliikenne siirtyi toiseen luokkaan. Toimipaikkojen määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla Satakunnassa yhteensä 67 %. Koko maassa vastaava kasvu on ollut Satakuntaa hieman nopeampaa, 71 %. Vuonna 2007 toimipaikkojen määrä kasvoi huomattavasti, sillä tilastoon sisällytettiin kaikki maatalousyritykset, joiden tulot maataloudesta ylittivät tilastorajan, 9636 euroa. Tämä selittää suuren osan myös em. noususta. Myös vuoden 2013 uudistus on kasvattanut ainakin alkutuotannon ja liike-elämän palveluiden toimipaikkamääriä.

Alla olevaa kuvaa klikkaamalla voi tarkastella lukuja tarkemmin. Toimipaikkojen kokonaismäärän kunta-, seutukunta- ja maakuntatasoisia aikasarjoja löytyy myös kuntataulukoista.Toimipaikkojen määrän kehitys toimialoittain Satakunnassa, tarkemmat luvut klikkaamalla


Toimipaikkojen määrän jakauma toimialoittain Satakunnassa. Toimialan nimen jälkeen lukee toimipaikkojen lukumäärä ja osuus.

Sivu päivitetty 26.02.2018