Jari Kaivo-oja

Katja Laitinen

 

Satakunnan ennakointihanke tähtää maakunnan kilpailukyvyn parantamiseen

 

Ennakointi: mitä se on?

 

Käsite ”ennakointi” kuvaa erilaisia päätöksentekoa tukevia lähestymistapoja. Ennakointiin sisältyy uusien mahdollisuuksien, uhkien, haasteiden, trendien ja muutosten tarkastelu. Ennakoinnissa on olennaista, että siinä saatetaan yhteen muutosten kannalta keskeiset avaintoimijat sekä tulevaisuutta koskevat tiedot ja tiedonlähteet. Näin on mahdollista laatia toimivia aluekehittämisstrategioita ja visioita. Ennakoinnin peruselementit ovat: jäsennetty tiedonhallinta, vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät, sosiaaliset verkostot, strategisten visioiden laadintaprosessit, tämän hetken päätöksentekotilanteiden arviointi ja niiden tukeminen ennakointitiedolla.

 

Ennakoinnissa keskitytään kansalliseen tai alueelliseen kilpailukykyyn ja strategisten päämäärien asettamiseen, sekä niiden arvioimiseen tulevaisuusnäkökulmasta. Ennakointiprosessissa voidaan myös tarkastella poliittisia, ekologisia, teknologisia ja sosiaalisia kysymyksiä taloudellisten kysymysten ohella. Ennakointi on järjestelmällinen, osallistava prosessi, jolla pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistämään yhteisiä toimia.  Ennakoinnissa hyödynnetään asiantuntijaverkostoja, tietopankkeja, ennakointitutkimusmenetelmiä,ennakointiprosessimenetelmiä sekä verkostoitumismenetelmiä. Tässä mielessä ennakointi ja alueellinen innovaatiotoiminta ovat yhteydessä toisiinsa.

 

 

Ennakointi on osa aluekehittämistä

 

Ennakoinnin nimellä kulkeva tulevaisuussuuntautunut toiminta alkoi Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen. Samantyyppisiä aktiviteetteja on toteutettu Suomessa jo 1960- ja 1970-luvulta lähtien tulevaisuudentutkimuksen, alue- ja yhdyskuntasuunnittelun ja ennustetoiminnan muodossa. Suomessa ennakointia alettiin systemaattisemmin edistää Euroopan Sosiaalirahaston toimesta vuosina 1995 -1996, jolloin toteutettiin noin 200 ennakointihanketta. Alueellisen ennakointitoiminnan kannalta tärkeää on ollut se, että eri ministeriöt ovat tehneet kansallisia ennakointihankkeita, joilla on koordinoitu osittain myös alueellista ennakointitoimintaa. Esimerkkejä tämän suuntaisesta toiminnasta ovat työministeriön PT -malliin pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyyttä koskevat ennakointiselvitykset ja opetusministeriön koordinoima koulutustarpeita ennakoivan MITENNA -ennakointimallin kehittely. Alueellisessa ennakoinnissa keskeisissä rooleissa ovat maakuntien liitot, seutukunnat, kunnat ja kaupungit, TE -keskukset ja lääninhallitukset.

 

 

Satakunnan ennakointihankkeen haasteet

 

Satakunnan ennakointihankkeessa (Sataennakointi) keskeisin haaste on alueen kilpailukyvyn parantaminen, jonka kautta on mahdollista saavuttaa parempi työllisyys ja hyvinvointi. Rakennemuutosalueena Satakunnan maakunnalliset haasteet ovat isoja. Elinkeinorakennetta on monipuolistettava ja osaamispääomia vahvistettava alueella. Tärkeää on myös löytää hyvät tulevaisuudennäkymät omaavia osaamisklustereita, joita on mahdollista kehittää pitkäjänteisesti.

 

Ennakointitieto auttaa hahmottamaan alueen omia vahvuuksia ja heikkouksia. Peruskysymyksiä aluekehittämistyössä ovat esimerkiksi: millainen alue Satakunta on? Mitä Satakunnassa voi tapahtua? Miten ja millaisia kehittämistoimenpiteitä kannattaa tehdä jatkossa? Parhaita vastaajia ovat satakuntalaiset toimijat kuten yrittäjät, kehittämisorganisaatiot, maakuntaliitto, seutukuntien päättäjät, kaupunkien johtohenkilöt, kansalaisjärjestöjen edustajat ja maakunnan keskeiset poliitikot. Kaikkien sidosryhmien näkemystä tarvitaan ennakointityössä.  Tulevaisuutta ei tämän päivän globaalisti verkottuneessa maailmassa voi rakentaa sooloilemalla ja vain omaan osaamispääomaan nojautumalla.

 

Satakunnan ennakointihankkeen tarkoituksena on tukea satakuntalaisia aluekehitystoimijoita työssään. Verkostojen luominen ja toimintavalmiuksien kehittäminen laaja-alaisesti tukevat osaltaan tietopohjan parantamista. Alueen toimijoiden hyvä yhteistyö ja verkostoituminen ovat keskeisiä haasteita Satakunnan ennakointihankkeessa, jota toteutetaan maakunnassa vuosina 2004 - 2006.

 

Miten ennakointia voidaan hyödyntää käytännössä?

 

 

Ennakointi on konkreettista työtä maakunnan hyväksi. Satakunnan ennakointihankkeessa pyritään siihen, että valtakunnallinen ennakointitieto olisi kätevästi tarjolla jokaiselle satakuntalaiselle toimijalle. Pelkkä tiedon jakaminen ei kuitenkaan riitä. On myös osattava analysoida kriittisesti erilaisia ennakointitietoja ja tulkita niitä Satakunnan omasta maakunnallisesta perspektiivistä. Ennakointitietoa on tarkoitus soveltaa strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, esimerkiksi paikallis- ja aluehallinnossa sekä kehittäjäorganisaatioiden toiminnassa.

 

 

 

Jari Kaivo-oja toimii tutkimuspäällikkönä Turun kauppakorkeakoulun alaisessa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja Katja Laitinen tutkijana Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.