Koulutustaso

Koulutustaso-osiossa tarkastellaan Satakunnan ja koko maan väestön koulutustasoa. Tarkasteltavia muuttujia ovat tutkinnon suorittaneiden osuus ja erityyppisten korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet sekä koko väestössä että nuorissa ikäluokissa.

 

KOULUTUSTASON MUUTOS 1998-2016

Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttäneitä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa (ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto), ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tilastoissa huomioidaan kultakin henkilöltä vain korkein koulutus. 

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

Vuosina 1998-2016 tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on ollut Satakunnassa koko maata hieman alempi. Seutukunnittain tarkasteltuna Porin seutukunnassa osuus on ollut korkein ja Pohjois-Satakunnassa matalin.

Kasvu on ollut Rauman seutukunnassa ja etenkin Pohjois-Satakunnassa kuitenkin Porin seutua keskimäärin nopeampaa vuosina 1998-2016. Nousu on mainituilla alueilla ylittänyt selvästi myös maan keskiarvon. Koko Satakunnassa kasvu on ollut aavistuksen valtakunnallista tasoa ripeämpää em. seutukuntien ansiosta. Porin seudulla koulutustason nousu on kuitenkin jäänyt alle valtakunnallisen vauhdin.

Sekä Satakunnassa että koko maassa tutkinnon suorittaneiden osuus on kohonnut selvästi viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden aikana, ja ero koko maahan on hieman kutistunut verrattaessa vuotta 1998 vuoteen 2016, sillä Satakunnan kasvu on ollut hieman valtakunnallista tasoa nopeampaa. Porin seudun maan vähän keskiarvoa vaisumpi kehitys on osaltaan hidastanut Satakunnan tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvua. Toisaalta Porin seutukunnassa ero on pienin Satakunnan seutukunnista valtakunnalliseen keskiarvoon. Satakunnassa korkea-asteen tutkintojen osuus on alempi kuin maassa keskimäärin, mutta keskiasteen tutkinnon suorittaneita on enemmän (v. 2016 Satakunta 42,8 % ja koko maa 40,2 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, väestö tilastoitu korkeimman koulutuksen mukaan).  

Tästä voi ladata Excel-tiedoston, josta löytyy kunnittaisia koulutustasotietoja vuodelta 2016.

TOISEN ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 1998-2016

Toisen asteen tutkinnon (ammatillinen ja yo-tutkinto) suorittaneiden osuus on kasvanut tasaisesti niin Satakunnassa kuin koko maassa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että korkea-asteen tutkintojen nousu olisi pudottanut toisen asteen osuutta vuoden 2016 luvuissa. Tilastoissa huomioidaan kunkin henkilön korkein koulutus, ja yo-pohjaisen ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö luetaan ammatilliseen koulutukseen. Näiden vuoksi ammatillisen koulutuksen osuus toisen asteen tutkinnon suorittaneista henkilöistä on huomattava. Osuus on Satakunnassa selvästi yli maan keskimääräisen, ja myös pitkän ajan kasvuvauhti on ollut valtakunnallista tasoa nopeampi maakunnan suurimmissa asutuskeskuksissa. Ero johtuu mm. teollisuuspainotteisesta elinkeinorakenteesta sekä korkeakoulututkintojen suhteellisen matalasta osuudesta. Tarkastelussa mukana olevista kunnista Kankaanpäässä, Porissa, Harjavallassa ja Huittisissa osuudet kohoavat maakunnan keskiarvoon tai sen yli. Raumalla ja Eurassa osuudet ovat em. alueita jonkin verran alempia, joskin koko maan keskiarvoa suurempia. Etenkin Porissa ja Kankaanpäässä osuuden kasvutahti on ollut vuosina 1998-2016 muuta Satakuntaa selvästi ripeämpi ja muissakin tarkasteltavissa kunnissa valtakunnan tasoa rivakampaa.

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 1998-2016

Korkea-asteen tutkintojen (alin korkea-aste eli ent. opistoaste, alemmat (kand. ja AMK) ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä tutkijakoulutusaste) suorittaneiden osuus on kasvanut tasaisesti niin Satakunnassa kuin koko maassa. Osuus jää Satakunnassa kuitenkin selvästi alle maan keskimääräisen, ja myös pitkän ajan (v. 1998 alkaen) kasvuvauhti on jäänyt vähän hitaammaksi myös suuressa osassa maakunnan suurimmista kaupungeista. Tarkastelussa mukana olevista kunnista Raumalla ja Porissa osuudet ovat lähimpänä maan keskiarvoa. Porin osuus on Raumaa jonkin verran alempi. Toisaalta Porissa osuuden kasvutahti on ollut suurta osaa muuta Satakuntaa ripeämpi ja melko lähellä maan keskiarvon luokkaa monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta. Euran, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään osuudet ovat vieläkin matalampia ja kasvuvauhti on jäänyt Euraa ja Huittista lukuun ottamatta Satakunnan ja koko maan keskiarvoa hitaammaksi. 

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 1998-2016

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (kuvio alla) on Satakunnassa huomattavasti maan keskiarvoa alempi. Kasvuvauhti on kuitenkin ollut tällä vuosituhannella ja etenkin kuluvalla vuosikymmenellä maan keskitasoa ripeämpi. Porissa ja Raumalla osuudet ovat Satakunnan keskiarvoa korkeampia. Porissa osuuden nousu on ollut valtakunnallista keskitasoa nopeampaa, kenties ainakin osittain yliopistokeskuksen ansiosta. Raumallakin kasvu on yltänyt likimain maan keskitason luokkaan. Kankaanpäässä osuus on Satakunnan keskitasoa vähän matalampi. Eura, Harjavalta ja Huittinen jäävät vielä alemmiksi, ja kasvu on ollut osin muita tarkasteltavia alueita heikompaa. Kuitenkin tällä vuosikymmenellä osuuden nousu on ollut tarkasteltavilla alueilla Kankaanpäätä ja Raumaa lukuun ottamatta maan keskiarvoa nopeampi.

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 1998-2016

Alemman korkeakoulututkinnon (henkilön korkein tutkinto on AMK (ei ylempi) tai yliopiston kandidaatti) suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on Satakunnassa vähän maan keskiarvoa alempi. Ero koko maan keskitasoon on siten huomattavasti pienempi kuin ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Satakunnan ja valtakunnan tason osuuden kasvuvauhdit ovat olleet hyvin lähellä toisiaan, joten ero on pysynyt suurin piirtein ennallaan tällä vuosituhannella. Osuus on vajaassa 20 vuodessa yli kaksinkertaistunut AMK-tutkintojen myötä.

Porissa ja Raumalla osuudet ovat valtakunnallista tasoa. Eurassa, Kankaanpäässä, Harjavallassa ja Huittisissa osuudet jäävät selvästi alle muiden tarkasteltavien alueiden. Eurassa, Huittisissa ja Kankaanpäässä pitkän ajan (1998-) kasvu on ollut kuitenkin maan keskiarvoa hieman nopeampaa, Porissa, Raumalla ja Harjavallassa hitaampaa. Porissa ja Raumalla nousu on ollut tällä vuosikymmenellä selvästi alle valtakunnallisen tason.  

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

ALEMMAN JA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15-34 V. VÄESTÖSTÄ 1998-2016

Tarkasteltaessa alle 35-vuotiaiden koulutustason kehitystä trendi on samansuuntainen kuin koko väestössä. Nousu on ollut hyvin nopeaa alemmassa korkeakoulututkinnossa. Huomionarvoista on etenkin koulutustason nousun pysähtyminen viime vuosina sekä alemmissa että ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Vuonna 2016 osuus jopa kutistui etenkin maakunnan alemmissa korkeakoulututkinnoissa. 

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on Satakunnassa vähän pienempi kuin koko maassa. Porissa  on ylittänyt maan keskiarvon, Raumalla ero on hyvin vähäinen, kun taas Eurassa, Huittisissa, Kankaanpäässä ja Harjavallassa osuudet ovat jääneet sen alle. Harjavallassa ja Huittisissa osuuden kasvu on kuitenkin ollut valtakunnallista keskitasoa vauhdikkaampaa, toisin kuin muilla tarkasteltavilla alueilla. Kankaanpää on lähellä keskiluokkaa. Satakunnassa kasvu on jäänyt siis hieman maan keskiarvoa hitaammaksi myös koulutuspaikkakunnilla Porissa ja Raumalla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten osuus on Satakunnassa jäänyt selvästi alle maan keskiarvon. Satakunnassa osuuden kasvu on ollut hieman maan keskiarvoa hitaampaa viimeisten 15 vuoden aikana. Kuitenkin etenkin Porissa, mutta myös ainakin Harjavallassa ja Raumalla osuuden nousu on ollut valtakunnallista tasoa ripeämpää. Porin ja Rauman osuudet ylittävät Satakunnan keskiarvon, kun taas Eurassa, Harjavallassa, Huittisissa ja Kankaanpäässä jäädään sen alle. Huittisissa ero maakunnan keskitasoon on kuroutumassa vähitellen umpeen. Porissa ja Raumalla osuudet ovat nopeahkosta kasvusta huolimatta yhä kaukana valtakunnan keskitasosta. Eurassa, Harjavallassa, Huittisissa ja Kankaanpäässä osuus ei ole kovin paljon muuttunut tällä vuosikymmenellä.

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)


Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 28.11.2017